Nieuwe innovatiewerkgroepen gaan van start!

Los van de bestaande leerlabs zijn er een aantal vraagstukken rondom gepersonaliseerd leren die we verder uit willen werken in de zogenaamde innovatiewerkgroepen. Door het succes van de eerdere innovatiewerkgroepen, starten we in september 2018 met twee nieuwe innovatiewerkgroepen.  

Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van deze of eerdere innovatiewerkgroepen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Thema’s en vragen

De twee nieuwe innovatiewerkgroepen gaan aan de slag met onderstaande thema’s en bijbehorende vragen.  

1. Projectonderwijs & het eindexamen 

Veel scholen zijn bezig om naast de reguliere vakken ook vakoverstijgend te werken of zelfs projectonderwijs aan te bieden. Voor veel docenten en leerlingen een kans om verschillende vakken en expertises aan elkaar te verbinden. Echter blijkt projectonderwijs lastiger door te voeren in de bovenbouw wanneer het eindexamen in zicht komt. Hoe verhoudt het aanbieden van projectonderwijs zich tot de te behalen leerdoelen en hoe kan je dit blijven aanbieden tot aan het eindexamen?  

Vraag: Hoe verhoudt projectonderwijs zich tot het eindexamen en hoe pas je het curriculum hierin?    

2. Praktijkgericht leren 

Leerlingen geven vaak aan dat zij de geleerde lesstof makkelijker kunnen toepassen wanneer het gekoppeld is aan de praktijk. Maar wat houdt dit praktijkgericht leren precies in, en draagt het daadwerkelijk bij aan de motivatie van leerlingen? Hoe organiseer je dit op school? En hoe verhoudt het praktijkgericht leren zich tot de leerdoelen en wat vraagt het van de schoolorganisatie en docenten? 

Vraag: Hoe kun je tegemoetkomen aan de wens van leerlingen om praktijkgericht te leren en hoe organiseer je dit binnen je school? 

De vragen dienen als kader; de leden van de innovatiewerkgroep bepalen zelf hoe zij hier invulling aan geven en tot welk eindproduct dit leidt.  

Aan de slag

Een innovatiewerkgroep bestaat uit een groep van vijf tot zeven vo-docenten (maximaal twee docenten van een school), die gezamenlijk aan de slag gaan met het vraagstuk. Met een methodiek onderzoekt de groep wat het vraagstuk precies inhoudt, er worden doelgroepen bevraagd en er wordt gebrainstormd over mogelijke oplossingen. Hiermee komt de werkgroep tot een plan waarmee ze toewerken naar een eindproduct. Het eindproduct kan een procesbeschrijving, module, workshop, serie lesvoorbeelden, rubric, onderzoek, et cetera zijn. Het doel is dat de docenten het eindproduct ook daadwerkelijk op hun eigen school gaan gebruiken en dat het daarnaast van meerwaarde is voor de sector. 

Ondersteuning 

De werkgroep wordt ondersteund door een procesbegeleider van Schoolinfo onder andere in het toepassen van de methodiek en het opzetten van het werkplan. Beide werkgroepen krijgen tevens de beschikking over budget om producten te ontwikkelen en experts in te schakelen. Daarnaast krijgen scholen voor elke deelnemende docent een vaste vergoeding van € 2.385,-, dat na afloop van een positief verloop van het traject wordt uitgekeerd. 

Tijdspad 

De looptijd van een innovatiewerkgroep is vier maanden. We verwachten dat een deelnemer  gemiddeld een dagdeel per week  besteedt aan de innovatiewerkgroep. 

De planning voor de innovatiewerkgroepen ziet er als volgt uit: 

Startbijeenkomst: week 36 

Tweede bijeenkomst: week 39 

Derde bijeenkomst: week 41 

Afsluitende bijeenkomst: week 50 

Eind december leveren de werkgroepen een concreet product op.  

De opbrengsten uit de innovatiewerkgroepen worden via  Leerling 2020  toegankelijk en bruikbaar gemaakt voor de hele sector. 

Eerdere innovatiewerkgroepen 

Ben je benieuwd naar de huidige innovatiewerkgroepen? Bekijk de onderwerpen van alle vier de werkgroepen.